Kategórie

GDPR-Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme a vážime si súkromie našich zákazníkov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. Našim cieľom je poskytovať služby takým spôsobom aby boli za každých okolností dodržané zásady ochrany osobných údajov a ochrany súkromia. Osobné údaje získavame a uchovávame len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu.

O našej spoločnosti

Spoločnosť RKS, spol. s r.o. so sídlom Rajecká 36 Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČO: 307 412 75, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č. 2187/B (ďalej ako RKS) je správcom Vašich osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako GDPR), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby. Ďalej sa riadime tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti osobných údajov môžete kontaktovať e-mailom info(zavináč)rksba.sk, telefonicky +421 2 4564 8204 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

V zmysle nariadenia GDPR Vám odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca, prípadne do dvoch mesiacov ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie lehoty.

Z akého dôvodu o Vás spracúvame údaje a na aký účel?

Je pre nás nevyhnutne spracúvať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli z dôvodu, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty, služby a aby sme mohli plniť zmluvné a zákonom dané povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy našich zákazníkov a iných osôb.

Údaje spracúvame za účelom:

 • Informovania o servise. Ide o potvrdenia o prijatí do servisu, informovania o priebehu servisu, informácie o ukončení servisu, iná komunikácia súvisiaca so servisom. Pri informovaní o servise vystupujeme ako Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.
 • Účtovnej a daňovej agendy, ktorý nám vyplýva z predpisov o správe dani a v oblasti účtovníctva. Jedná sa typicky o faktúry, podklady k faktúram, dodacie listy a iné súvisiace dokumenty. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno c) GDPR
 • Poskytovania tovarov a služieb, kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov na  evidenciu obchodnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem.
 • Vedenia právnej agendy. V odôvodnených prípadoch je nutné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať naše právne nároky mimosúdnou alebo súdnou cestou alebo musíme poskytnúť súčinnosť orgánom verejnej moci. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR a podľa čl.9 ods. 2 písmeno f) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov na  evidenciu obchodnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem a za spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo kedykoľvek keď súdy vykonávajú svoju súdnu právomoc.
 • Plnenia zmluvy s fyzickými osobami. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie rôznych zmlúv s fyzickými osobami, napr. zmluvy o dielo, účasť na školeniach a seminároch. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR ak ide o fyzický osobu.
 • Archivácie a registratúry. Osobné údaje máme povinnosť v niektorých prípadoch spracúvať v súvislosti so Zákonom o archívoch a registratúrach a zároveň aj na podľa čl.89 GDPR kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ.
 • Štatistické účely. Vyššie získané a spracúvané údaje v nevyhnutných prípadoch ak je to zákonom požadované môžeme spracúvať na štatistické účely. Na štatistické účely sa neposkytujú konkrétne údaje ale údaje kumulatívne alebo anonymné, ako napríklad množstvo zákazníkov, zamestnancov, ekonomické štatistické údaje.  V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.89 GDPR.

 Kto príde do kontaktu s vašimi údajmi?

S Vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:

 • Naši zamestnanci k tomu oprávnení
 • Prepravné spoločnosti

V prípade spracúvania osobných údajov formou sub-dodávateľskej spoločnosti túto spoločnosť najprv komplexne preverujeme, či spĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR a až následne spoločnosť spracúvaním osobných údajov poveríme.

V prípade požiadavky na sprístupnenie Vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.

Prenos údajov mimo SR

Cezhraničný prenos údajov mimo EU/EHS nevykonávame.

Ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú. Doba uchovávania údajov vo všeobecnosti vyplýva z právnych predpisov. V prípade že doba uchovávania  nevyplýva z právnych predpisov, určujeme ju na základe vzťahu ku konkrétnemu účelu na základe internej politiky a registratúrneho (archivačného) plánu.

Takto určené všeobecné doby uchovávania osobných údajov na horeuvedené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Informovanie o servise. Doba uchovávania 5 rokov z dôvodu reklamácie skrytých vád
 • Účtovná a daňová agenda. Doba uchovávania počas 10 rokov nasledujúcich od ukončenia účtovného roka.
 • Poskytovanie tovarov a služieb. Doba uchovávania počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Vedenie právnej agendy. Doba uchovávania do premlčania právneho nároku.
 • Plnenie zmluvy s fyzickými osobami. Doba uchovávania počas trvania zmluvného vzťahu.
 • Archivácia a registratúra. Doba uchovávania počas lehôt uloženia podľa archivačného poriadku.
 • Štatistické účely. Doba uchovávania počas existencie iných účelov spravovania

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o spôsobe uchovávania alebo spracúvania Vašich osobných údajov na konkrétny účel, obráťte sa na nás so žiadosťou na e-mailom info(zavináč)rksba.sk, telefonicky +421 2 4564 8204  alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Spôsob získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavane najčastejšie priamou formou od Vás, čiže ide o získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete napríklad formou:

 • Vyplnením kontaktného formuláru na našej webovej stránke.
 • Komunikáciou s nami

 Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa napríklad pri prihlásení zamestnancov na školenie, od Vašich kolegov za účelom plnenia zmluvy, ak ste štatutárom organizácie, ktorá je našim zmluvným partnerom alebo stranou s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získať z verejne dostupných zdrojov a registrov, atď.

V žiadnom prípade však systematicky nespracúvame žiadne náhodne získané osobné údaje na žiadny nami vymedzený účel.

Profilovanie a automatizované spracúvanie s právnym účinkom

RKS nepoužíva vo svojich systémoch profilovanie. RKS nevykonáva spracovateľské operácie na základe ktorých by prichádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom lebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Naša spoločnosť riadne zabezpečuje osobné údaje, pričom má zavedené všeobecne akceptované bezpečnostné a technické štandardy na zabezpečenie dát pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, zničením alebo iným dopadom na práva dotknutej osoby. Dáta sú umiestnené v  zabezpečených úložiskách. V prípade prenosu citlivých dát sú používané šifrované prenosy údajov.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Práva dotknutých osôb

Máte právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu alebo vymazanie. Takisto máte právo na obmedzenie ich spracovania alebo na námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Máte tiež právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že vám na požiadanie poskytneme údaje vo strojovo čitateľnom formáte.

Rovnako máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov:

 • Poskytovania tovarov a služieb
 • Vedenia právnej agendy
 • V prípade uplatnenia práva namietať voči spracúvaniu voči týmto oprávneným záujmom Vám radi preukážeme spôsob ktorým sme tieto oprávnené záujmy vyhodnotili.

Nariadenie GDPR ustanovuje podmienky výkonu Vašich práv, neznamená to však, že bude pri uplatňovaní jednotlivých práv automaticky z našej strany každému vyhovené. V niektorých prípadoch sa môžu uplatňovať výnimky alebo naviazanosť niektorých práv na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Každou žiadosťou sa budeme individuálne zaoberať a skúmať ju z hladiska právnej úpravy a výnimiek

Práva dotknutej osoby sú najmä:

 • Čl. 15 GDPR – Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
 • Čl. 16 GDPR – Pravo na opravu
 • Čl. 17 GDPR – Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
 • Čl. 18 GDPR – Právo na obmedzenie spracúvania
 • Čl. 20 GDPR – Právo na prenosnosť údajov

 Rovnako máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

Akékoľvek otázky, námietky alebo spory sme pripravení riešiť vzájomnou komunikáciou e-mailom info(zavináč)rksba.sk, telefonicky +421 2 4564 8204 alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.

Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke UOOU.

Zdokonaľovanie ochrany osobných údajov

V rámci ochrany osobných údajov sme povinní neustále proces zdokonaľovať a reagovať na nové technické a legislatívne požiadavky. V prípade podstatných zmien Vám dáme túto zmenu na vedomosť oznámením na web stránke alebo prostredníctvom oznamovacieho e-mailu.

 

Top